Klauzula Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwany dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Reportażu z siedzibą w Warszawie.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) w ramach prawnie uzasadnionego interesu stron.
  3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  4. Przysługują Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych jesteś uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa UODO) w przypadku, gdy przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości.
  5. Ponadto masz prawo do:
  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych; dostarczymy Ci na żądanie kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które są nieprawidłowe;
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: reportaz@instytutr.pl