PROGRAM EPIC – KONKURS MIĘDZYNARODOWY – edycja 2024

Fundacja Instytut Reportażu i Internews Network ogłaszają drugi nabór międzynarodowy do programu „Wsparcie mediów niezależnych/Expanding Production of Independent Content (EPIC)” – Tworzenie materiałów o charakterze transgranicznym.

 

Program obejmuje wsparcie finansowe i merytoryczne dla redakcji, które podejmują istotne tematy i chcą mocniej angażować odbiorców. Jest realizowany równocześnie w Armenii, Gruzji, na Węgrzech i Słowenii, w Polsce, Rumunii oraz Ukrainie. Projekt ma na celu wsparcie transgranicznej produkcji treści oraz lepsze połączenie mediów i odbiorców w krajach docelowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu kontaktów w regionie.

 

EPIC uwzględnia czynniki kształtujące media w każdym z wymienionych krajów i ma na celu wspieranie wybranych niezależnych producentów treści.


Cel programu

 

Celem programu EPIC jest wspieranie rozwoju sektora niezależnych mediów. Program oferuje wsparcie finansowe i merytoryczne redakcjom, które poszukują nowych rozwiązań, stawiają na nowoczesne formy przekazu i treści multimedialne, a jednocześnie realizują dziennikarstwo oparte na misji. 

EPIC będzie również ułatwiać dzielenie się zasobami i wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy redakcjami z krajów partnerskich.


Działania objęte wsparciem // Przedmiot dofinansowania

 

EPIC to program złożony z dwóch komponentów: wsparcia finansowego i merytorycznego. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu można znaleźć w:

W ramach konkursu obejmujemy wsparciem projekt działań redakcyjnych, którego osią będzie przygotowanie co najmniej 3 jakościowych materiałów dziennikarskich (w projektach partnerskich co najmniej 2), tworzonych z myślą o rzetelnym, etycznym informowaniu i przeciwdziałaniu manipulacji oraz dezinformacji. 

 

Wniosek projektowy można złożyć w trzech kategoriach:

1.1. Projekty indywidualne dotyczące jednego z krajów EPIC (poza Polską).

1.2. Projekty partnerskie podejmujące wspólny temat przez zespoły dziennikarskie z kilku krajów EPIC.

1.3. Projekty na temat Ukrainy we współpracy z organizacją UkraineWorld.

 

Jako materiał dziennikarski rozumiemy opublikowany w mediach tekst, obraz lub publikację dźwiękową o charakterze informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym. Materiały powinny być pogłębione, a ich objętość powinna być powiązana z myślą przewodnią programu EPIC i znaleźć uzasadnienie w kosztorysie. 

 

Stawiamy na zróżnicowanie formatów stosowanych w publikacjach, aby zwiększyć atrakcyjność, zaangażowanie i dostępność dla różnych odbiorców i odbiorczyń (np. tekst, wideo, audio, infografiki i zdjęcia, quizy, prezentacje multimedialne itp.).

 

Tematyka materiałów powinna odzwierciedlać zainteresowania i potrzeby odbiorców danego medium, z uwzględnieniem takich obszarów tematycznych jak ekonomia, zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, kwestie religijne i świadomościowe, prawa człowieka i wolności obywatelskie, sytuacja mniejszości, środowisko, nowe technologie, życie codzienne, bieżące kwestie polityczne. 

 

Autorzy materiałów zachowują prawo do publikowania i promowania stworzonych przez siebie historii na platformach, których są właścicielami oraz w sieciach społecznościowych. Fundacja Instytut Reportażu i Internews zastrzegają sobie prawo do publikowania i/lub tłumaczenia artykułów.


Kto może aplikować?

 

Niniejsze zaproszenie jest przeznaczone dla uznanych mediów, zespołów dziennikarzy oraz, w niektórych przypadkach, również indywidualnych dziennikarzy i twórców treści. Wnioskodawcy mogą reprezentować prasę drukowaną, radio, telewizję lub media internetowe. Poszukujemy zwłaszcza mediów, które mają doświadczenie w tworzeniu bezstronnych, pluralistycznych i pogłębionych treści. Uczestnicy powinni być niezależni, kierować się misją i najwyższymi standardami wykonywania zawodu, mieć doświadczenie w zakresie tworzenia wysokiej jakości treści dziennikarskich oraz we wprowadzaniu innowacji. 


Formalności aplikacyjne
Projekty indywidualne (1.1.)  oraz Projekty UkraineWord (1.3.)

Wniosek indywidualny należy wypełnić w języku polskim i złożyć w wersji elektronicznej na formularzu projektu indywidualnego.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione załączniki:

Wnioski złożone nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.


Projekty partnerskie (1.2.)

Wniosek partnerski należy wypełnić w języku angielskim i złożyć w wersji elektronicznej na formularzu projektu partnerskiego.

Formularz jest identyczny dla wszystkich partnerów w projekcie i powinien być przygotowany wspólnie, jednak każdy z partnerów musi złożyć opisany powyżej wspólny wniosek do przedstawiciela EPIC w swoim kraju. 

 

Do wniosku składanego w Polsce należy dołączyć wypełnione załączniki:

Budżet powinien być liczony oddzielnie dla każdego z partnerów w projekcie i wyszczególniać tylko wydatki ponoszone przez konkretnego wnioskodawcę. Partnerzy w pozostałych krajach dołączą do swoich wniosków oddzielne budżety z własnymi wydatkami do przedstawiciela EPIC w swoich krajach. 

W procesie składania wniosków nie wyznacza się partnera wiodącego dla projektu partnerskiego, ale role redakcyjne i obowiązki związane z wdrożeniem muszą być jasno określone we wniosku.

Wnioski złożone nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.


Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 02.06.2024 r. o godz. 23:59. 

 

Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą:

1.1. Projekty indywidualne: do 11 000 USD na jeden grant

1.2. Projekty partnerskie: do 10 000 USD na jeden grant

1.3. Projekty UkraineWorld: do 11 000 USD na jeden grant

 

Wnioski będą ocenione przez komisję składającą się z przedstawicieli organizatora konkursu oraz niezależnych ekspertów medialnych. Ocenie będą podlegać zwłaszcza jakość pomysłów, możliwość realizacji oraz realność planowanych kosztów.  

 

Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie oraz wzorze umowy grantowej.


Kontakt:

telefon: 502 855 553 w godzinach 09:00 – 16:00

mail: projekt@instytutr.pl  

W tytule maila prosimy dodać, że chodzi o projekt „EPIC. Konkurs Międzynarodowy”.