Program EPIC

 

Fundacja Instytut Reportażu i Internews Network ogłaszają nabór do programu „Wsparcie mediów niezależnych/Expanding Production of Independent Content (EPIC)”. 

Program obejmuje wsparcie finansowe i merytoryczne dla redakcji, które podejmują istotne tematy i chcą silniej angażować odbiorców. Jest realizowany równocześnie w Armenii, Gruzji, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Ukrainie.

EPIC uwzględnia czynniki kształtujące media w każdym z wymienionych krajów i ma na celu wspieranie wybranych niezależnych producentów treści medialnych.


Cel programu

Celem programu EPIC jest wspieranie rozwoju sektora niezależnych mediów. Program oferuje wsparcie finansowe i merytoryczne redakcjom, które poszukują nowych rozwiązań, stawiają na nowoczesne dziennikarstwo i treści multimedialne, a jednocześnie realizują dziennikarstwo oparte na misji. 

EPIC będzie również ułatwiać dzielenie się zasobami i wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy redakcjami z krajów partnerskich.


Działania objęte wsparciem // Przedmiot dofinansowania

 

EPIC to program złożony z dwóch komponentów: wsparcia finansowego i merytorycznego. 

W ramach konkursu obejmujemy wsparciem pomysł na działania redakcyjne, którego osią będzie przygotowanie co najmniej 3 jakościowych materiałów dziennikarskich, tworzonych z myślą o rzetelnym, etycznym informowaniu i przeciwdziałaniu manipulacji oraz dezinformacji. 

 

Jako materiał dziennikarski rozumiemy opublikowany w mediach tekst, obraz lub publikację dźwiękową o charakterze informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym. Materiały powinny być pogłębione, a ich długość (objętość) powinna być powiązana z myślą przewodnią programu EPIC i mieć uzasadnienie w kosztorysie. Stawiamy na zróżnicowanie formatów stosowanych w publikacjach, aby zwiększyć atrakcyjność, zaangażowanie i dostępność dla różnych odbiorców i odbiorczyń (np. tekst, wideo, audio, infografiki i zdjęcia, quizy, prezentacje multimedialne itp.).

 

Tematyka materiałów powinna odzwierciedlać zainteresowania i potrzeby odbiorców danego medium, z uwzględnieniem takich obszarów tematycznych jak ekonomia, zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, kwestie religijne i świadomościowe, prawa człowieka i wolności obywatelskie, sytuacja mniejszości, środowisko, nowe technologie, życie codzienne, bieżące kwestie polityczne. 

 

W zgłoszeniu należy uzasadnić, dlaczego przedstawiony pomysł jest istotny i w jaki sposób przyczynia się do wzmocnienia roli niezależnych mediów w Polsce. 

 

Autorzy materiałów zachowują prawo do publikowania i promowania stworzonych przez siebie historii na platformach, których są właścicielami oraz w sieciach społecznościowych. Fundacja Instytut Reportażu i Internews zastrzega sobie prawo do publikowania i/lub tłumaczenia artykułów.


Kto może aplikować?

 

Niniejsze zaproszenie jest przeznaczone dla uznanych mediów, zespołów dziennikarzy oraz, w niektórych przypadkach, również indywidualnych dziennikarzy i twórców treści* . Wnioskodawcy mogą reprezentować prasę drukowaną, radio, telewizję lub media internetowe. Poszukujemy zwłaszcza mediów, które mają doświadczenie w tworzeniu bezstronnych, pluralistycznych i pogłębionych treści. Uczestnicy powinni być niezależni, kierować się misją i najwyższymi standardami wykonywania zawodu, mieć doświadczenie w zakresie tworzenia wysokiej jakości treści dziennikarskich oraz we wprowadzaniu innowacji. 

 

*Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą ORAZ posiadają własną platformę publikowania treści.

 

Jeśli wniosek o grant chcą złożyć indywidualni dziennikarze, którzy nie prowadzą własnej działalności lub nie posiadają własnego medium/platformy do publikowania treści, powinni zaangażować medium, z którym zamierzają realizować projekt i które zadeklaruje opublikowanie stworzonych w ramach EPIC materiałów. W takiej sytuacji oficjalnym wnioskodawcą jest wydawca medium (osoba prawna), które opublikuje stworzone w ramach projektu materiały. Stronę podpisów (załącznik 1 dołączony do formularza zgłoszeniowego) będą więc podpisywać przedstawiciele instytucji medialnej.


Formalności aplikacyjne

 

Wnioski należy składać w języku polskim, w wersji elektronicznej na formularzu i załącznikach, do których link znajduje się poniżej w sekcji “Dokumenty aplikacyjne” 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć wypełnione załączniki:

  • Dokument z podpisami osoby/osób upoważnionych,
  • Budżet,
  • Oświadczenie VAT,
  • Odpis KRS/CEIDG lub innego dokumentu rejestracyjnego Wnioskodawcy.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.07.2023 r. o godz. 23:59. 

 

Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą maksymalnie: 60.000,00 zł

 

Czas trwania proponowanych działań musi zawierać się w okresie 1.08.2023 r. – 28.02.2024 r.

 

Wnioski będą ocenione przez komisję składającą się z przedstawicieli organizatora konkursu oraz niezależnych ekspertów medialnych. Ocenie będą podlegać zwłaszcza jakość pomysłów, możliwość realizacji oraz realność planowanych kosztów.  

Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie oraz wzorze umowy grantowej.


Dokumenty Aplikacyjne:

 

Regulamin konkursu do programu EPIC

Formularz aplikacyjny

Strona podpisów

Budżet

Oświadczenie VAT

Wzór umowy grantowej


Informacje dodatkowe:

 

Definicja medium niezależnego 

Jako medium niezależne należy rozumieć instytucję zajmującą się tworzeniem ważnych społecznie treści medialnych, niezależną pod względem finansowania i zarządzania od samorządów lokalnych, partii politycznych, spółek skarbu państwa i spółek samorządowych.

 

Szczegóły dotyczące działań realizowanych w ramach projektu

Wybrane redakcje będą tworzyć materiały zgodnie z harmonogramem i koncepcją programową ustaloną we współpracy z organizatorami i mentorami projektu. Będą również wspólnie z mentorami pracować nad rozwojem projektu oraz współpracować z operatorem programu EPIC (Fundacja Instytut Reportażu). 

 

Grantobiorcy otrzymają wsparcie produkcyjne i redakcyjne w zależności od potrzeb i w oparciu o założenia przedstawione we wniosku (mogą to być np. szkolenia w zakresie wideo, redakcji, treści audio, multimedialnych itp.). Wsparcie może mieć formę online.

Będą również uczestniczyć w spotkaniach online i/lub offline z innymi uczestnikami projektu, aby wymieniać doświadczenia i inspiracje.  

 

Jednym z wymogów jest dostarczanie raportów na temat wykonanej pracy i wykorzystania otrzymanych funduszy, w tym statystyk dotyczących odbiorców treści.

Oczekujemy zobowiązania do przestrzegania etyki dziennikarskiej i zasad profesjonalnego dziennikarstwa.


Kontakt:

email: projekt@instytutr.pl

telefon: 502 855 553 w godzinach 09:00 – 16:00

W tytule maila prosimy dodać, że chodzi o projekt „EPIC”.