Konkurs grantowy EPIC – edycja 2024 (zamknięta)

 

Fundacja Instytut Reportażu ogłasza kolejny nabór do programu „Wsparcie mediów niezależnych/Expanding Production of Independent Content (EPIC)”. 

 

Program obejmuje wsparcie finansowe i merytoryczne dla redakcji, które podejmują istotne tematy i chcą silniej angażować odbiorców. Jest realizowany równocześnie w Armenii, Gruzji, Polsce, Rumunii, Słowenii, Ukrainie oraz na Węgrzech. EPIC uwzględnia czynniki kształtujące media w każdym z wymienionych krajów i ma na celu wspieranie wybranych niezależnych producentów treści dziennikarskich.


Cel programu

 

Celem programu EPIC jest wspieranie rozwoju niezależnych mediów. Program oferuje wsparcie finansowe i merytoryczne redakcjom, które poszukują nowych rozwiązań, stawiają na nowoczesne dziennikarstwo i treści multimedialne, a jednocześnie realizują dziennikarstwo oparte na misji. EPIC ułatwia również dzielenie się zasobami i wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy redakcjami ze wszystkich krajów partnerskich.


Działania objęte wsparciem // Przedmiot dofinansowania 

 

EPIC to program złożony z dwóch komponentów: wsparcia finansowego oraz merytorycznego.

Przedmiotem dofinansowania jest przygotowanie co najmniej 3 jakościowych materiałów dziennikarskich.

 

Jako materiał dziennikarski rozumiemy opublikowany w mediach tekst, obraz lub publikację dźwiękową o charakterze informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym. Materiały powinny być pogłębione, przygotowane z zachowaniem rzetelności i etyki dziennikarskiej, a ich objętość powinna być powiązana z myślą przewodnią programu EPIC i mieć uzasadnienie w kosztorysie. Stawiamy na zróżnicowanie formatów stosowanych w publikacjach, aby zwiększyć atrakcyjność, zaangażowanie i dostępność dla różnych grup odbiorców i odbiorczyń (np. tekst, wideo, audio, infografiki i zdjęcia, quizy, prezentacje multimedialne itp.).

 

Tematyka materiałów powinna odzwierciedlać zainteresowania i potrzeby odbiorców danego medium, z uwzględnieniem takich tematów jak prawa człowieka i wolności obywatelskie, sytuacja mniejszości, środowisko, zdrowie, również psychiczne, nowe technologie, nauka i kultura, ekonomia i życie codzienne, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, kwestie religijne i świadomościowe.

 

W zgłoszeniu należy uzasadnić, dlaczego przedstawiony pomysł jest istotny i w jaki sposób przyczyni się do wzmocnienia roli niezależnych mediów w Polsce.

 

Autorzy materiałów zachowują prawo do publikowania i promowania stworzonych przez siebie historii na platformach, których są właścicielami oraz w sieciach społecznościowych. Fundacja Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do publikowania i/lub tłumaczenia artykułów.


Kto może aplikować?

 

Niniejsze zaproszenie jest przeznaczone dla uznanych mediów, zespołów dziennikarzy oraz, w niektórych przypadkach, również indywidualnych dziennikarzy i twórców treści* . Wnioskodawcy mogą reprezentować prasę drukowaną, radio, telewizję lub media internetowe. Poszukujemy zwłaszcza mediów, które mają doświadczenie w tworzeniu bezstronnych, pluralistycznych i pogłębionych treści. Uczestnicy powinni być niezależni, kierować się misją i najwyższymi standardami wykonywania zawodu, mieć doświadczenie w zakresie tworzenia wysokiej jakości treści dziennikarskich oraz we wprowadzaniu innowacji. 

 

*Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą ORAZ posiadają własną platformę publikowania treści.

Jeśli wniosek o grant chcą złożyć indywidualni dziennikarze, którzy nie prowadzą własnej działalności lub nie posiadają własnego medium/platformy do publikowania treści, powinni zaangażować medium, z którym zamierzają realizować projekt i które zadeklaruje opublikowanie stworzonych w ramach EPIC materiałów. W takiej sytuacji oficjalnym wnioskodawcą jest wydawca medium (osoba prawna), które opublikuje stworzone w ramach projektu materiały. Stronę podpisów (załącznik 1 dołączony do formularza zgłoszeniowego) będą więc podpisywać przedstawiciele instytucji medialnej.


Formalności aplikacyjne

 

Wnioski należy składać w języku polskim, w wersji elektronicznej na formularzu i załącznikach, do których link znajduje się poniżej w sekcji “Dokumenty aplikacyjne” 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć wypełnione załączniki:

  • Dokument z podpisami osoby/osób upoważnionych,
  • Budżet,
  • Oświadczenie VAT,
  • Odpis KRS/CEIDG lub innego dokumentu rejestracyjnego Wnioskodawcy.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19.04.2024 r. o godz. 23:59

 

Środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą maksymalnie: 60.000,00 zł

 

Wyniki konkursu opublikujemy najpóźniej do 20 maja 2024 r.*

 

Czas trwania proponowanych działań musi zawierać się w okresie 1.06.2024 r. – 31.12.2024 r.

 

Wnioski będą ocenione przez komisję składającą się z przedstawicieli organizatora konkursu oraz niezależnych ekspertów medialnych. Ocenie będą podlegać zwłaszcza jakość pomysłów, możliwość realizacji oraz realność planowanych kosztów.

Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie oraz wzorze umowy grantowej.

 

* Redakcje, które zostały wstępnie wybrane, zostały poinformowane, listę opublikujemy w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ dopinamy formalności.


Dokumenty Aplikacyjne:

 

Regulamin konkursu do programu EPIC

Formularz aplikacyjny

Strona podpisów

Budżet

Oświadczenie VAT

Wzór umowy grantowej


Informacje dodatkowe:

 

Definicja medium niezależnego 

Jako medium niezależne należy rozumieć instytucję zajmującą się tworzeniem ważnych społecznie treści medialnych, niezależną pod względem finansowania i zarządzania od samorządów lokalnych, partii politycznych, spółek skarbu państwa i spółek samorządowych.

 

Szczegóły dotyczące działań realizowanych w ramach projektu

Jako medium niezależne należy rozumieć instytucję zajmującą się tworzeniem ważnych społecznie treści medialnych, niezależną pod względem finansowania i zarządzania od samorządów lokalnych, partii politycznych, spółek skarbu państwa i spółek samorządowych. 

 

Wybrane redakcje będą tworzyć materiały zgodnie z harmonogramem i koncepcją programową ustaloną we współpracy z operatorem programu EPIC (Fundacja Instytut Reportażu).

Grantobiorcy otrzymają też wsparcie merytoryczne w zależności od potrzeb i w oparciu o założenia przedstawione we wniosku (mogą to być szkolenia lub konsultacje dotyczące kwestii warsztatowych, tworzenia treści audio i wideo, promocji w mediach społecznościowych, pracy redakcji itp). Wsparcie może mieć formę online, jego formuła będzie uzgadniana z grantobiorcami.

Przedstawiciele redakcji będą również uczestniczyć w spotkaniach online i/lub offline z innymi uczestnikami projektu, aby wymieniać doświadczenia i inspiracje.

Jednym z wymogów jest dostarczanie raportów na temat wykonanej pracy i wykorzystania otrzymanych funduszy, w tym statystyk dotyczących odbiorców treści.

Oczekujemy przestrzegania etyki dziennikarskiej i zasad profesjonalnego dziennikarstwa.


Kontakt:

email: projekt@instytutr.pl

telefon: 502 855 553 w godzinach 09:00 – 16:00

W tytule maila prosimy dodać, że chodzi o projekt „EPIC”.