Program SERAPH

Fundacja Instytut Reportażu i Internews Network chcą docenić i wesprzeć pracę niezależnych mediów lokalnych, od których kondycji, rzetelności i odporności na wpływy zależy stopień poinformowania społeczeństwa polskiego.  

 

Dlatego 30 maja 2023 roku ogłosiliśmy nabór do programu „Strengthening Engagement of Regional Audiences in Poland and Hungary (SERAPH)” obejmującego konkurs grantowy i wsparcie merytoryczne dla redakcji lokalnych, które podejmują istotne społecznie tematy i chcą silniej angażować odbiorców. 

 

Przyjmowanie wniosków zakończyliśmy 18 lipca, poniżej znajduje się treść ogłoszenia o naborze – uwaga, jest to ogłoszenie archiwalne. 


Cel programu

 

Celem programu SERAPH jest wspieranie rozwoju niezależnych mediów, których praca ogniskuje się wokół ważnych społecznie, angażujących tematów, a także przyczynia się do przeciwdziałania dezinformacji. Internews Network i Instytut Reportażu zapewnią wybranym partnerom wsparcie finansowe, a także szkolenia, pomoc techniczną i stały profesjonalny mentoring zgodnie z potrzebami kandydatów. Celem projektu jest również wspieranie poprawy praktyk redakcyjnych oraz jakości treści, a także wzmacnianie relacji z lokalnymi odbiorcami. W ramach projektu umożliwimy także lokalnym mediom wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń.


Kto może aplikować?

 

Media, redakcje lokalne* – zarejestrowane na terenie Polski, które funkcjonują na rynku od co najmniej 18 miesięcy, deklarują się jako niezależne** i które – w oparciu o przedstawiony plan pracy redakcyjnej – zamierzają przygotować artykuły, reportaże lub cykle (prasowe, internetowe, audio lub wideo) z naciskiem na teksty dotyczące obszaru zdrowia, klimatu i ochrony środowiska, nowych technologii, ekonomii i gospodarki oraz praw człowieka.

Poszukujemy zwłaszcza mediów, które mają doświadczenie w tworzeniu bezstronnych, pluralistycznych i istotnych lokalnie treści.


Formalności aplikacyjne

 

Wnioski należy składać w języku polskim w wersji elektronicznej na formularzu i załącznikach, do których link znajduje się poniżej w sekcji “Dokumenty aplikacyjne” 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć wypełnione załączniki:

  • Dokument z podpisami osoby/osób upoważnionych,
  • Budżet,
  • Oświadczenie VAT,
  • Odpis KRS/CEIDG lub innego dokumentu rejestracyjnego.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa  18.06.2023 r. o godz. 23:59. 

 

Kwota grantu, o który może ubiegać się jedna redakcja, wynosi maksymalnie 103.000,00 zł.

 

Czas trwania proponowanych działań musi zawierać się w okresie 1 sierpnia 2023 r. – 30 czerwca** 2024 r.

 

Wnioski będą ocenione przez komisję składającą się z przedstawicieli organizatora konkursu oraz niezależnych ekspertów medialnych. Ocenie będą podlegać zwłaszcza jakość pomysłów, możliwość realizacji oraz realność planowanych kosztów.  

Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie oraz wzorze umowy grantowej.

 

Definicje:

*Medium lokalne
Medium publikujące treści przeznaczone dla odbiorców lokalnych i regionalnych, o zasięgu oddziaływania węższym niż ogólnopolski i siedzibie mieszczącej się poza Warszawą. 

*Medium niezależne
Jako medium niezależne należy rozumieć instytucję zajmującą się tworzeniem ważnych społecznie treści medialnych, niezależną pod względem finansowania i zarządzania od samorządów lokalnych, partii politycznych, spółek skarbu państwa i spółek samorządowych.

**okres został wydłużony w trakcie trwania naboru (z 30 kwietnia)


Kontakt:
 
telefon: 502 855 553 w godzinach 09:00 – 16:00