Formularz rekrutacyjny PSR 2023/2024

REKRUTACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY REPORTAŻU 2023/2024 RUSZYŁA!

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników.

Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej!

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z:

Grupy

Docelowo próbujemy zrekrutować dwie grupy, po maksymalnie 23 osoby.

Grupa A – zajęcia od czwartku, ok. 16:00 do soboty po południu.
Grupa B – zajęcia od piątku, ok. 16:00 do niedzieli po południu.

W piątek po 16:00 i sobotę do popołudnia odbywać będą się zajęcia wspólne, tzw. wykłady. W pozostałym czasie – ćwiczenia i warsztaty.

Uwaga! Przy zgłoszeniu, w polu „Dodatkowy komentarz” należy zdeklarować preferowaną grupę:

a) Grupa A czw-sb;
b) Grupa B pt-nd;
c) udział w obu grupach możliwy

Wybór opcji c), czyli obu grup, zwiększa szansę na pozytywną weryfikację zgłoszenia.

Warunkiem wstąpienia do Polskiej Szkoły Reportażu (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu CV oraz listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć.

Oczekujemy od Kandydatek i Kandydatów jednego, maksymalnie dwóch tekstów dziennikarskich lub literackich (dowolne, choć najlepiej bliskie formule reportażu/relacji/sprawozdania/wywiadu). Mogą być wcześniej publikowane lub nie. Tekst – tylko w pliku Word – nie może być dłuższy niż 10 stron (każda strona to 1800 znaków ze spacjami). Teksty przysłane w innym pliku niż Word nie będą czytane i rozpatrywane. Pozostałe pliki mogą być w formacie .pdf. Redaktorzy mogą zgłaszać teksty cudze, przez siebie zredagowane.

Prosimy dodać do zgłoszenia preferowaną grupę!

Czesne – rekrutacja 2023/2024

OPCJA A

13 500 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok płatne z góry
w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu

OPCJA B

1 semestr: 7 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 15.08.2022
2 semestr: 7 900 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 15.02.2023
Razem: 14 900 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwany dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Reportażu z siedzibą w Warszawie.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do Polskiej Szkoły Reportażu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Twoje dane osobowe są przechowywane przez rok od zakończenia rekrutacji.
 4. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO oraz norm w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 5. Przysługują Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych jesteś uprawniona/y do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości.
 6. Ponadto masz prawo do:
 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych; dostarczymy Ci na żądanie kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które są nieprawidłowe;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania części lub całości Twoich danych osobowych.
 1. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do PSR.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Katarzyną Chrapką:katarzyna.chrapka@instytutr.pl

FORMULARZ REKRUTACYJNY – KLIK

 

W razie problemów z wypełnieniem formularza – potrzebne dokumenty i dane: 
– imię i nazwisko, 
– numer telefonu i adres mailowy, 
– CV, 
– 2 teksty dziennikarskie (publikowane lub nie),
– list motywacyjny,
– opcja wyboru grupy (a, b, lub możliwość uczestnictwa w obu grupach – opcja c)

można wysłać bezpośrednio na adres: aleksandra.pakiela@instytutr.pl 
TYTUŁ MAILA: REKRUTACJA PSR 2023/2024